Tutustu vuokrasopimusehtoihin huolella

Varastojen vuokrasopimusehdot

Vuokralainen vahvistaa lukeneensa vuokraehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä allekirjoittaessaan tämän vuokrasopimuksen. Oikeus vuokraehtojen muutoksiin pidätetään.

1 . Varastotilan kunto ja siellä säilytettävät tavarat: Alueen yleisten tilojen käyttö ja hyödyntäminen omaan toimintaan on kielletty läpikulkua lukuun ottamatta. Asiaton oleskelu sekä yöpyminen alueella on kielletty. Varastotilaa saa käyttää ainoastaan oman tavaran varastoimiseen. Lattiakuorman maksimipaino ei saa ylittää 300kg/m2.  Vuokratila vuokrataan sopimuksen tekohetkellä olevassa kunnossa ja koossa. Laittomat aineet ja esineet, helposti syttyvät sekä ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden säilyttäminen tiloissa on kielletty. Jos vuokranantaja kokee tiettyjen aineiden tai esineiden olevan haitaksi ihmiselle tai kiinteistölle, on vuokralainen velvollinen poistamaan kyseisen aineen tai esineen vuokratilasta heti.

2 . Lämmitys: Varastotilat ovat sijoitettu sekä ulos, että sisätiloihin. Ulkona pihalla sijaitsevat varastotilat eivät omaa erillistä lämmitystä, kun puolestaan sisätiloissa toimivat varastot sijaitsevat lämmitetyssä hallitilassa.

3 . Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu: Ainoastaan kiinteistö on vakuutettu vuokranantajan toimesta, mutta vuokratilassa säilytettävien tavaroiden vakuuttaminen on vuokraajan vastuulla. Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokratilassa säilytettävien tavaroiden vahingoittumisesta eikä häviämisestä. Jos varastotila on jäänyt lukitsematta, on vuokranantajalla oikeus lukita tila ja periä toimenpiteestä aiheutuneet kulut vuokralaiselta. Vuokralainen vastaa itse vakuutuksen hankkimisesta tavaroillensa, sekä vuokratun tilan lukitsemisesta lukolla. Mikäli vuokralainen ei ole ottanut riittävää vakuutusta tavaroillensa ja tavara vahingoittuu tai häviää, on vuokralainen itse vastuussa tästä. Vuokralainen on myös vastuussa kaikesta aiheuttamastaan vahingosta vuokratilaa, pihaa, käytävää ja muita yleisiä tiloja kohtaan.

4 . Vuokratila: Rakenteelliset muutostyöt vuokratilaa kohtaan on kielletty vuokralaisen toimesta. Seiniin, lattiaan, kattoon tai minnekään varastotilan rakenteisiin tehtävät kiinnitykset tai reiät on kielletty, esimerkiksi hyllyköt tulee olla vapaasti lattialla seisovaa mallia. Vuokratilat on mahdollista sulkea vuokranantajan toimesta, jos turvallisuus tai huoltotoimenpide sen vaatii. Tupakointi varastotilassa on kielletty! Kaikki rakentaminen, valmistaminen tai huoltotyö tiloissa on kielletty. Pääoven sulkeutuminen on vuokraajan vastuulla varastolla käynnin yhteydessä. Vuokranantaja voi perustellusta syystä yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samaa kokoa tai suurempi varastotila samasta kohteesta. Vuokralainen on vastuussa huolehtia hänen mukanaan tiloissa vierailevien henkilöiden käytöksestä ja että he noudattavat sopimusehtoja. Jos vuokralainen aiheuttaa omalla toiminnallaan hälytyksen, on vuokralainen vastuussa hälytyksestä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta.

5. Sopimus ja laskutus: Fox Varastot vuokraa pienvarastoja kahdella eri sopimustyypillä. Sopimustyypit ovat määräaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen sopimus sitoo vuokralaista määrätyn sopimuskauden ajan, jonka jälkeen sopimus päättyy, ellei vuokralainen sitä uusi. Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa vuokralaisen täytyy irtisanoa vuokrasopimus vähintään 14 vuorokautta ennen seuraavaa laskutusjaksoa. Seuraavana esimerkki: Varaston vuokrasopimus on allekirjoitettu ja hyväksytty verkossa 4.6.2021. Jos vuokralainen ei tarvitse varastoa kuin esimerkiksi kuukaudeksi, tulee sopimus irtisanoa viimeistään 20.6.2021.

Jos vuokralainen laiminlyö velvollisuuttaan vuokranmaksun suhteen ja ei kohtuullisen ajan kuluessa maksa saatavaa, on vuokranantajalla oikeus ottaa haltuun varastotila ja sen irtaimisto (kohta 7). Laskut lähetetään kerran kuussa vuokralaisen ilmoittamaan sähköpostiin. Halutessaan vuokralainen voi solmia e-laskusopimuksen ensimmäisen laskun perusteella verkkopankissaan. Fox Varastot ovat vastuussa laskuista niiden lähetyshetkeen saakka. Sen jälkeen Ropo Capital vastaa laskujen muistutuksesta ja perinnästä.

Maksuviivästys: Maksun viivästyessä vuokralainen on velvollinen maksamaan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron maksuvelvollisuus syntyy automaattisesti. Fox Varastot perii vuokralaiselta maksumuistutuskulun, kun saatavan erääntymisestä on kulunut 7 päivää. Fox Varastolla on oikeus vaihtaa varastotilaan oma lukko, jos maksua ei suoriteta ennen erääntymistä.  Kun maksamattomat maksut on suoritettu, saa vuokralainen jälleen varastotilan käyttöönsä.

6 . Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota vuokraamansa tila sekä poistaa lukko ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Vuokranantajalla on oikeus poistaa vuokratilan lukitus ja tyhjentää tila realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla, kun sopimuskausi on päättynyt. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetus kustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Realisointia koskevat näiden sopimusehtojen 7*  realisointia koskevat ehdot.

7* Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus tämän vuokratilaan, ja oikeus vuokratun tilan hallintaan alkaa, kun vuokralainen on maksanut ensimmäisen kuukauden vuokran. Vuokra tulee maksaa 7 päivää ennen seuraavan vuokrakuun alkamista vuokranantajan osoittamalle tilille, muutoin varastotila vapautuu automaattisesti. Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää. Muutoksesta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin. Vuokranantajalla on oikeus ottaa haltuunsa vuokralaisen tilassa säilyttämä irtain ja realisoida tai hävittää se parhaaksi katsomallaan tavalla ilman tuomioistuimen antamaa tuomiota, mikäli vuokraa ei ole maksettu kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä. Mahdollisen ylijäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, jonka ajan jälkeen vuokralainen menettää oikeutensa ylijäävän osan tilitykseen, jollei pyyntöä ole edellä sanotulla tavalla esitetty. Vuokralainen vastaa vuokratilan vuokrasta realisointihetkeen saakka. Vuokralaisen säilyttämät tavarat toimivat vuokranantajan saatavien vakuutena. Jos realisoinnista saatavat varat eivät riitä vuokrarästien ja kulujen kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus laittaa alijäävä osuus perintäyhtiön perittäväksi vuokralaiselta. Realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin tai muihin sopimusrikkomuksiin.

8 . Sopimuksen siirtäminen kolmannelle osapuolelle ei ole sallittua vuokralaisen toimesta. Jos vuokranantajalla on perusteltu syy, on vuokranantaja oikeutettu sulkemaan kulkuyhteys vuokratilaan. Vuokralaisen tulee säilyttää kulkukoodia huolellisesti, jotta kulkukoodi ei joudu vääriin käsiin. Jos kulkukoodi häviää ja epäillään sen joutuneen vääriin käsiin, on tästä ilmoitettava heti vuokranantajalle. Vuokranantaja on oikeutettu siirtämään ilman vuokralaisen hyväksyntää siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralaisen tulee ilmoittamaa vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisistä yhteystiedoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

9 . Tilanteessa, jossa vuokralainen rikkoo 1-9 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi, mitä 7*:ssä on lueteltu, mitätöidä kulkuoikeus kulunvalvontajärjestelmästä, purkaa vuokrasopimus välittömästi, poistaa vaaralliset aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista. Myös realisointia voidaan käyttää korvauksen saamiseksi.

Vuokranantajalla on oikeus realisoida vuokralaisen irtainta korvaussaatavan suoritusta varten samalla tavalla kuin pykälässä 7* on sovittu vuokrarästien johdosta toimeenpantavasta realisoinnista, mikäli vuokranantajalle syntyy vähäistä suurempi korvaussaatava vuokralaisen sopimusrikkomuksen takia.

10 . Vuokranantajalla on oikeus päättää ja purkaa vuokralaisen kaikki sopimukset riippumatta siitä, mihin yksittäiseen tilaan sopimusrikkomus liittyy, jos vuokrasopimus purkautuu vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella.